ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ Π.Μ.Σ. «Εικαστικές Τέχνες»

Το Π.Μ.Σ. «Εικαστικές Τέχνες» επιλέγει να αλλάζει θεματικές στους κύκλους του ανάλογα με τις κοινωνικο-πολιτικές, ιστορικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές καταστάσεις και εξελίξεις στις οποίες βρίσκεται η εικαστική δημιουργία. Ωστόσο, γύρω από όποια θεματική ενότητα, το Π.Μ.Σ. διατηρεί ως κύρια δομή την παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων εργαστηριακού και θεωρητικού χαρακτήρα και προσαρτημένων σε αυτά σεμιναρίων σε συνδυασμό με μία σειρά μαθημάτων επιλογής από διαφορετικά αντικείμενα της εικαστικής δημιουργίας και θεωρίας της τέχνης, που συνολικά αναπτύσσονται σε τρία εξάμηνα (90 ECTS). Κάθε μάθημα διαρκεί 13 εβδομάδες.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση πέντε μαθημάτων κορμού και σεμιναρίων και δύο μαθημάτων επιλογής κατά τη διάρκεια των τριών εξαμήνων. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS ).

Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο επόμενο εξάμηνο. Επιτυχής θεωρείται η ολοκλήρωση ενός εξαμήνου με αποτυχία μόνο σε ένα μάθημα. Τυχόν αποτυχία σε ένα μάθημα συνεπάγεται την επανάληψη του μαθήματος για μία μόνο επιπλέον φορά.

Η επιτυχής περάτωση του κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων πρέπει να συντελεστεί το πολύ μέσα σε χρονικό διάστημα έξι εξαμήνων από την πρώτη εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε μεταπτυχιακό μάθημα.  Αν μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει περατώσει επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα, κρίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. με ερώτημα τη συνέχιση ή μη των μεταπτυχιακών του σπουδών.  Η Γ.Σ. του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει παράταση ενός εξαμήνου για την επιτυχή περάτωση του προβλεπόμενου κύκλου μαθημάτων. Αν και μετά την παρέλευση της εν λόγω παρατάσεως, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει περατώσει επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα, χάνει αυτομάτως την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Οι κύριοι άξονες προσέγγισης της επιλεγμένης κάθε φορά θεματικής ενότητας και τελικά τα υποχρεωτικά θεωρητικά και εργαστηριακά αντικείμενα του προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε ζητήματα σχετικά με τη χωρική αντίληψη, διαχείριση και αναπαράσταση, η ανάλυση και κατανόηση της σύλληψης και της διαδικασίας της εικαστικής δημιουργίας και η χρήση διευρυμένων μορφών εικαστικής έκφρασης.

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

H θεματική περιοχή στο Π.Μ.Σ. Εικαστικές Τέχνες για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2024 είναι «Τέχνη και Δημόσιος Χώρος».  Φιλοδοξεί να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική έρευνα πάνω στις σύγχρονες προσεγγίσεις των σχέσεων της τέχνης και της έννοιας του Δημόσιου, εμπλέκοντας ζητήματα της σύγχρονης σκέψης και εικαστικής πρακτικής, και να συμβάλλει στην εξέλιξη της έρευνας σ΄αυτό το πεδίο.  Η προσέγγιση των σχέσεων που διαμορφώνονται ανάμεσα στις έννοιες του Δημόσιου Χώρου και της Τέχνης γίνεται μέσα από την παρατήρηση και επαναπροσδιορισμό τριών κύριων αντικειμένων, που αποτελούν και τα υποχρεωτικά μαθήματα του Π.Μ.Σ. και διαρκούν τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS).

Αντικείμενο του Α’ Εξαμήνου είναι η εμβάθυνση σε ζητήματα και μορφές του χώρου, της χωρικής αντίληψης και της αναπαράστασής τους που πραγματοποιείται κάτω από τον τίτλο Θέματα Χώρου και Αναπαράστασης μαζί με το συναρτώμενο σε αυτό Σεμινάριο Ι.  Η Σύλληψη και η Διαδικασία στην Εικαστική Δημιουργία είναι το αντικείμενο του Β’ Εξαμήνου η οποία εμπλουτίζεται από την παρουσίαση του προσαρτημένου σε αυτήν Σεμιναρίου ΙΙ, ενώ το Γ’ Εξάμηνο συγκεντρώνεται στις επιρροές που προκαλούν τα Διευρυμένα Μέσα Εικαστικής Έκφρασης. Μετά την αξιολόγηση της επιτυχούς συμμετοχής στα μαθήματα και τα εργαστήρια εκπονείται κατά το τέταρτο εξάμηνο η Διπλωματική Εργασία (30 ECTS).