Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εικαστικών Τεχνών», που προσφέρεται από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει ως στόχο την εξέλιξη της εικαστικής σκέψης των φοιτητών και τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους για επιτυχή δράση στο πλαίσιο της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής. Επιδιώκει την ενημέρωση και κατάρτισή τους ως προς τα διεθνή καλλιτεχνικά δρώμενα, την αξιοποίηση νέων μέσων και τεχνικών δημιουργικής έκφρασης και την ανάπτυξη προσωπικών τρόπων έκφρασης, ώστε να χαράξουν ασφαλέστερα την ιδιαίτερη καλλιτεχνική τους πορεία. Παράλληλα, το Π.Μ.Σ. επιδιώκει να συμβάλει στην ουσιαστική αναμόρφωση της εικαστικής κίνησης της χώρας.

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου (μεταξύ των οποίων και ομότιμοι και αφυπηρετήσαντες καθηγητές), καλλιτέχνες και καταξιωμένοι επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ., ενώ παράλληλα στα μαθήματα και στα σεμινάρια συμβάλλουν με διαλέξεις μέλη ΔΕΠ και ερευνητές άλλων ΑΕΙ, καλλιτέχνες, επαγγελματίες Μουσείων και εκθεσιακών χώρων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα - Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, κατόπιν εξετάσεων, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ίδιων τμημάτων, οι οποίοι, με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου), θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

Ύστερα από απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων.  Δεκτοί γίνονται επίσης μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ. που οργανώνει το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου υπηρετούν, και το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Οι υποψήφιοι που έχουν πτυχίο ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Προκύρηξη Πλήρωσης Θέσεων

Το Τμήμα δημοσιεύει προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Π.Μ.Σ. ανά διετία (ή ετησίως, αν κριθεί απαραίτητο) και ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. “Εικαστικών Τεχνών” ορίζεται στο ανώτατο όριο των δώδεκα (12) φοιτητών.

Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Η σχετική προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του τμήματος (http://arts.uoi.gr) και περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας, τις κατηγορίες πτυχιούχων και τον αριθμό των εισακτέων, τον τρόπο εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τις ημερομηνίες και τον χώρο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και συνεντεύξεων.

Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Π.Μ.Σ. πρέπει μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
 2. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 4. Δύο συστατικές επιστολές.
 5. Αποδεικτικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής). Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου Proficiency για την Αγγλική, Sorbonne για τη Γαλλική, Oberstufe για τη Γερμανική και Diploma Superiore για την Ιταλική, απαλλάσσονται της εξέτασης. Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ξενόγλωσσο κείμενο συναφές προς τις ειδικεύσεις του Προγράμματος.
 6. Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας.
 7. Portfolio (σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή).
 8. Κείμενο θεωρητικής υποστήριξης του συνολικού έργου τους (έως 3 σελίδες).
 9. Φωτοτυπία ταυτότητας.

 

 

Επιλογή Υποψηφίων - Κριτήρια

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην κατεύθυνση «Εικαστικών τεχνών» γίνεται με αξιολόγηση του φακέλου (portfolio), του κειμένου θεωρητικής υποστήριξης του έργου, της προφορικής συνέντευξης και με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: τον γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Ποσοστιαία, με άριστα τις 100 μονάδες, βαθμολογούνται με 60 μονάδες το portfolio, με 20 μονάδες ο βαθμός πτυχίου και με 20 μονάδες η συνέντευξη με συνεκτίμηση και των λοιπών κριτηρίων.

Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, ήτοι τρία εξάμηνα φοίτησης στο πρόγραμμα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Η επιτυχής περάτωση του κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων πρέπει να συντελεστεί το πολύ μέσα σε χρονικό διάστημα έξι εξαμήνων από την πρώτη εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε μεταπτυχιακό μάθημα.

Αν μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει περατώσει επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα, η Γ.Σ. του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει παράταση ενός εξαμήνου για την επιτυχή περάτωση του προβλεπόμενου κύκλου μαθημάτων. Αν και μετά την παρέλευση της εν λόγω παρατάσεως, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει περατώσει επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα, χάνει αυτομάτως την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ε.Τ.Ε.Τ. του Π. Ι. προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης.

Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες, εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, κ.ά.), για τις οποίες αποφασίζει η Γ.Σ του Τμήματος Ε.Τ.Ε.Τ. του Π.Ι. επίσης, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατόν να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορηγείται παράταση σπουδών μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

 • Ξενοφών Μπήτσικας, Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.
 • Χρήστος Χαρίσης, Αναπλ. Καθηγητής
 • Κων/νος Μπασάνος, Αναπλ. Καθηγητής
 • Εσθήρ Σόλομων, Επικ. Καθηγήτρια (Αναπλ. Διευθύντρια Π.Μ.Σ.)
 • Βικτώρια Φερεντίνου, Επικ. Καθηγήτρια