Πρόγραμμα Σπουδών

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις» οργανώνεται σε μαθήματα εργαστηριακού και θεωρητικού χαρακτήρα (80 ECTS), στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκθεσιακού πρότζεκτ (10 ECTS), στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS) και σε σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση πέντε μαθημάτων κορμού και τριών μαθημάτων επιλογής κατά τη διάρκεια τριών εξαμήνων, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκθεσιακού πρότζεκτ. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας.

Το  Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΠΜΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α/ΑΑ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
1Ιστορία των συλλεκτικών και εκθεσιακών πρακτικώνΥποχρεωτικό 10
2Πολιτισμικές αναλύσεις του εκθεσιακού φαινομένουΥποχρεωτικό 10
3Εκθέσεις και εκπαίδευσηΥποχρεωτικό 10
ΣΥΝΟΛΟ30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
4Μουσειογραφικός σχεδιασμός εκθέσεωνΥποχρεωτικό10
5Μάθημα επιλογής από τον κατάλογοΕπιλογής10
6Μάθημα επιλογής από τον κατάλογοΕπιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
7Εκθέσεις και νέες τεχνολογίες: ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης και εικονικοί κόσμοι. Ζητήματα ψηφιακής επιμέλειας συλλογώνΥποχρεωτικό10
8Μάθημα επιλογής από τον κατάλογοΕπιλογής10
9Σχεδιασμός και υλοποίηση εκθεσιακού πρότζεκτΥποχρεωτικό10
  ΣΥΝΟΛΟ30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης Υποχρεωτικό 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ120

Από τον παρακάτω κατάλογο μαθημάτων επιλογής ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει 3 μαθήματα:

  • Επιμέλεια σύγχρονης τέχνης (10 ECTS)
  • Επιμέλεια ιστορικών εικαστικών συλλογών (10 ECTS)
  • Από το σκάμμα στο μουσείο: Η επιμέλεια αρχαιολογικών εκθέσεων (10 ECTS)
  • Η επιμέλεια εθνογραφικών και λαογραφικών συλλογών(10 ECTS)
  • Θεωρία της Τέχνης και επιμελητικός λόγος (10 ECTS)
  • Εκθέσεις, Ιστορία και Δημόσια Ιστορία (10 ECTS)
  • Το τοπίο και το περιβάλλον ως επιμελητικό αντικείμενο (10 ECTS)
  • Ειδικά θέματα μουσειογραφικού σχεδιασμού (10 ECTS)
  • Στρατηγικές επικοινωνίας με το κοινό/ στοιχεία οικονομίας του πολιτισμού και πολιτιστικού management (10 ECTS)
  • Μάθημα επιλογής από το ΠMΣ «Εικαστικές Τέχνες» του Τμήματος ή τα ΠΜΣ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (10 ECTS)

Η φοίτηση στα μαθήματα και τα σεμινάρια του ΠΜΣ (όπως και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκθεσιακού πρότζεκτ) είναι υποχρεωτική.

Οι διαλέξεις και οι εξετάσεις των μαθημάτων γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία που χρησιμοποιείται είναι κατά κύριο λόγο στην αγγλική. Ορισμένα σεμινάρια με προσκεκλημένους διδάσκοντες γίνονται επίσης στα αγγλικά. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται ότι η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι τα ελληνικά και τόπος παρουσίασης και υποστήριξης της εργασίας είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ απασχολούνται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΕΤΕΤ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου (μεταξύ των οποίων και ομότιμοι και αφυπηρατήσαντες καθηγητές), ενώ σεμινάρια και διαλέξεις προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ και ερευνητές άλλων ΑΕΙ, επαγγελματίες από μουσεία και εκθεσιακούς χώρους της Ελλάδας και του εξωτερικού, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της επιμέλειας εκθέσεων.

Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο επόμενο εξάμηνο. Επιτυχής θεωρείται η ολοκλήρωση ενός εξαμήνου με αποτυχία μόνο σε ένα μάθημα. Τυχόν αποτυχία σε ένα μάθημα συνεπάγεται την επανάληψη του μαθήματος για μία μόνο επιπλέον φορά.

Η επιτυχής περάτωση του κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων πρέπει να συντελεστεί το πολύ μέσα σε χρονικό διάστημα έξι εξαμήνων από την πρώτη εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε μεταπτυχιακό μάθημα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων είναι δυνατόν να αναμορφώνεται κατά τον μήνα Μάιο κάθε έτους, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.