Προπτυχιακές Σπουδές | Μεταπτυχιακές Σπουδές | Erasmus

 
 

Κανονισμός | Προσφερόμενα Μαθήματα | Διαλέξεις

 

     
 

>ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 
     
 
Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 το Μ.Π.Σ., το οποίο εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση, αρ. πρ. 16726/Β7/19-4-06, ΦΕΚ 573/8-5-2006 και το οποίο αντικαταστάθηκε με την Υπουργική Απόφαση 159937/Β7/6-10-14, ΦΕΚ2731/13-2014.

Σκοπός και Δομή των Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 το Μ.Π.Σ., το οποίο εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση, αρ. πρ. 16726/Β7/19-4-06, ΦΕΚ 573/8-5-2006 και το οποίο αντικαταστάθηκε με την Υπουργική Απόφαση 159937/Β7/6-10-14, ΦΕΚ2731/13-1014.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται:
α) με την παρακολούθηση κύκλου οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, τα οποία εμπεδώνουν σε βάθος και ευρύτητα την έρευνα στις Εικαστικές Τέχνες και στην Επιμέλεια Εκθέσεων.
β) με την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης απονέμει:
Ι. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
α) Εικαστικές Τέχνες
β) Επιμέλεια Εκθέσεων
ΙΙ. Διδακτορικό Δίπλωμα.

ΜΠΣ στις Εικαστικές Τέχνες. Θεματικός άξονας: Τέχνη και Δημόσιος Χώρος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Περιγραφή [λήψη αρχείου]
Προκήρυξη [λήψη αρχείου]
Αίτηση υποψηφιότητας [λήψη αρχείου]
Υποψήφιοι Διδάκτορες (οδηγίες)[λήψη αρχείου]