Διοίκηση | Γραμματεία | Προσωρινή Γενική Συνέλευση | Γενική Συνέλευση ΕΣ
  ΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (ΓΣΕΣ) απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος (άρθρο 12 του Ν. 2083/92).